2021-10-03, Warszawa
Z archiwów BadmintonZone - zdarzyło się 10 lat temu
DRUZGOCĄCY RAPORT KOMISJI REWIZYJNEJ. 3.10.2011. Jak już wspominaliśmy (zob. CZY BADMINTON STANIE SIĘ SPORTEM POWSZECHNYM? ZJAZD PZBAD ZMIENIŁ PREZESA I ZARZĄD, 1.10.2011), podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZBad przedstawiony został raport z prac komisji rewizyjnej.
Sprawozdanie to nie napawa optymizmem, w wielu punktach stoi również w sprzeczności do sprawozdania przedstawionego na zjeździe przez byłego prezesa PZBad — Michała Mirowskiego.
Prace kontrolne komisji rewizyjnej obejmowały okres od 25 października 2008 od 15 września 2011, przedstawił je p.o. przewodniczącego komisji — Wojciech Chałotowski (fot.). Warto przypomnieć, że sprawozdanie zostało przyjęte większością głosów w jawnym głosowaniu podczas sobotniego zjazdu.
Dzięki uprzejmości Wojciecha Chałotowskiego, prezentujemy szczegóły zawarte w raporcie z prac komisji rewizyjnej.
W trakcie zebrania komisji rewizyjnej 28.04.2009 stwierdzono:
1. Bezprecedensowy sposób zatrudniania i wynagradzania trenerów zagranicznych. Kim Young Men do 31.01.2009 pracował na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu do spraw Cudzoziemców. Po upływie tego terminu, pomimo braku tej zgody, nadal był zatrudniony. Spowodowało to problemy z wypłatami wynagrodzenia za pracę. Ten sam problem dotyczył trenera Chen Ganga, który pracował bez pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a w związku z tym nie mógł formalnie otrzymywać wynagrodzenia za pracę. Związek, za zgodą prezesa M. Mirowskiego, wypłacał wynagrodzenie przeznaczone dla Chen Ganga pracownikowi związku, Adamowi Bieleniewiczowi, który następnie przekazywał je trenerowi Chen Gangowi. Jest to jawne naruszenie przepisów państwowych obowiązujących w zatrudnianiu cudzoziemców.
2. Brak umów licencyjnych z zawodnikami mieszkającymi przy ul. Wiertniczej.
3. Zły stan sanitarny oraz fatalne warunki BHP (wystające przewody elektryczne pod napięciem) uniemożliwiające dalsze zamieszkiwanie pomieszczeń znajdujących się przy ul. Wiertniczej.
4. Brak regulacji spraw dotyczących wyżywienia zawodników trenujących w OPO Warszawa.
5. Brak planu i zasad naboru do OPO nowych zawodników.
6. Niewykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowej gospodarki magazynowej, tj. brak kartotek wydanego sprzętu, kartotek sprzętu otrzymywanego przez zawodników oraz jakichkolwiek protokołów zniszczenia sprzętu zużytego.
7. Brak umów z zawodnikami.
8. Brak określenia prawnego statusu zawodniczki Olgi Konon (w zakresie karty stałego pobytu, przynależności klubowej oraz braku złożonych dokumentów w celu uzyskania obywatelstwa polskiego).
9. Brak aktualizacji w KRS władz związku wybranych w dniu 25.10.2008 (7 miesięcy po dacie Krajowego Zjazdu Delegatów).
10. Brak protokołów z posiedzeń zarządu i prezydium, list obecności członków zarządu i prezydium obecnych na zebraniach. Komisja oceniła, że przedstawienie samych wniosków i wyniku głosowania nad nimi nie odzwierciedla przebiegu zebrań zarządu i prezydium.
11. Pozyskanie od sponsora w roku 2008 kwoty 167 181,56 zł, nie popartej przez PZBad dokumentem określającym zasady współpracy z Fundacją Badmintona.
12. Konieczność opracowania przez zarząd "Finansowego Programu Naprawczego Związku".
13. Brak w protokołach zarządu i prezydium adnotacji dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych komisji rewizyjnej.
14. Bezzasadność organizowania meczów międzypaństwowych, w których nie mogą brać udziału najlepsi zawodnicy; za kwotę wydatkowaną na organizację meczów lepiej zorganizować dodatkowy wyjazd na turniej kwalifikacji olimpijskich w celu zdobywania dodatkowych punktów.
15. Bezzasadność wydatkowania kwoty 1 500 zł plus media na wynajem mieszkania dla trenerki Klaudii Majorowej, której mąż ma mieszkanie w Warszawie-Legionowie
16. Brak zatwierdzonego regulaminu sportowego na kolejne sezony.
17. Brak opracowania instrukcji obiegu dokumentów i zakresu obowiązków pracowników zatrudnionych w biurze.
18. Rok 2008 związek zamknął zyskiem z działalności w kwocie 61 448,34 zł, która została przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych. Jednakowo zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 557 010,24 zł, z czego 56 283,11 zł stanowią zobowiązania za grudzień 2008 r., a pozostała kwota 500 727,13 zł to zobowiązania (bez odsetek) względem ZUS z lat ubiegłych.
19. Kwota ponad stu tysięcy złotych, zwrócona przez księgową Agnieszkę Węgrzyniak, w roku 2008 nie została przeznaczona na spłatę zadłużenia w ZUS.
20. Zobowiązania cywilno-prawne związku wynoszą 348 928,16 zł; wydatki znacznie przekraczały przychody związku i to był kolejny powód zadłużania związku.
21. W związku z zaległościami finansowymi na koniec 2008 r. związek nie miał płynności finansowej.
Komisja Rewizyjna zaleciła:
1. Opracować i przedstawić plan spłaty zadłużenia względem ZUS.
2. Dopisać do istniejących zobowiązań cywilno-prawnych kwoty dotyczącej zaległych nagród dla zawodników oraz zaległych kwot zobowiązań wobec pracowników etatowych PZBad.
3. Przedstawić rozliczenia zorganizowanych zawodów Polish Open 2009.
W trakcie zebrania komisji rewizyjnej 7.07.2009 stwierdzono:
1.Pod względem merytorycznym i finansowym sytuacja PZBad jest tragiczna (generalnie, wydawano pieniądze niezgodnie z ich przeznaczeniem, płacono przeterminowane faktury pieniędzmi zawodników, długi zeszłoroczne zapłacono pieniędzmi przeznaczonymi na zadania tegoroczne, brak było odpowiednich pozwoleń na prowadzenie kont euro i dolarowych).
2. Decyzje o wynajmie lokali dla trenerów i zawodników były podejmowane nietrafnie i nie były uzasadnione merytorycznie, tzn. umowy zawierane z właścicielami były bardzo niekorzystne dla związku (np. cena za wynajem obejmowała także czynsz i była rynkowo dosyć wysoka).
3. Decyzja o wynajmie siedziby PZBad na ul. Wiertniczej była niewłaściwa z kilku względów:
- urządzenie domu noclegowego w tym budynku było niezgodne z przepisami BHP, SANEPID, p. poż., nie mówiąc o warunkach bytowania zawodników kadry narodowej, przygotowujących się do mistrzostw Europy, świata i Igrzysk Olimpijskich;
- budynek nie spełnia wymogów w przypadku takiej ilości lokatorów (wylewające się szambo, awarie instalacji elektrycznej);
- zbyt mała ilość sanitariatów w stosunku do liczby osób;
- brak nadzoru i opieki nad zawodnikami w czasie przebywania w noclegowni;
- zatrudnianie sprzątaczki bez odpowiedniej umowy;
- w momencie, kiedy dom noclegowy nie będzie mógł funkcjonować, umowa z właścicielem, zawarta na trzy lata na sumę ponad czternastu tysięcy złotych miesięcznie, jest niekorzystna dla związku ze względu na jej koszty.
4. Zatrudnienie trenerów z Korei i Chin merytorycznie uzasadnione, ale formalnie niezabezpieczone finansowo; płacenie zaliczek, które nie mogą być rozliczone w rozsądnym terminie jest poważnym naruszeniem zasad gospodarki finansów publicznych.
5. Nieodpowiedzialne jest również powierzenie do osobistego użytku samochodu służbowego osobie nieposiadającej prawa jazdy (trener Chang).
6. Pokazano rachunek dla Kima (trener koreański) na sumę 4 581,96 dolarów z numeracją 1a/09, która budziła wątpliwość.
7. Podjęcie decyzji o organizacji Polish Open 2009 w chwili zmian na stanowisku osoby odpowiedzialnej za organizację tej imprezy było dużym błędem. Osoby (w tym prezes), które twierdziły, że BWF ukaże Polskę dużymi karami pieniężnymi za odstąpienie od organizacji wcześniej zaplanowanego turnieju, nie wykazały się należytą znajomością przepisów. W związku z tym powstały poważne niezapłacone zobowiązania, których związek nie był w stanie uregulować na bieżąco (niezapłacone hotele, niewypłacone nagrody dla zwycięzców).
8. Bilans związku był sporządzany dwukrotnie. Nasuwa się pytanie, dlaczego w pierwszej wersji nie uwzględniono długów do ZUS i kto nakłonił do tego biuro rachunkowe DEM. Jeśli była interwencja w tej sprawie ze strony władz związku, to wątpliwość budzi rzetelność biura rachunkowego.
9. Kuriozalne jest przekazywanie kasy i magazynu PZBad bez protokołów i sprawdzania stanu pieniężnego kasy, jak również zasobów magazynowych. Łamaniem zasad gospodarki finansami publicznymi jest również nieprzeprowadzanie corocznej inwentaryzacji majątku związku.
10. Władze PZBad w poprzedniej i obecnej kadencji twierdziły, że praca pani Ewy Rydzewskiej jest opłacana przez przedstawiciela firmy Yonex w ramach sponsoringu. Przedstawiono jednakże rachunki wystawione dla PZBad przez panią Rydzewską za pracę na rzecz związku. Pytanie, dlaczego zarząd i komisja rewizyjna były wprowadzane w błąd i z jakich funduszy (zadań) celowych pani Rydzewska była opłacana?
11. Odnośnie pani Agnieszki Węgrzyniak, której to sprawę PZBad skierował do prokuratury (niedopełnienie obowiązków służbowych, działanie na szkodę PZBad), osoby odpowiedzialne nie dopełniły swoich obowiązków, ponieważ odwołanie od decyzji sądu wysłane z biura związku było o jeden dzień spóźnione (pismo z sądu wpisano do dziennika, po sześciu dniach od daty otrzymania) i sprawa umorzenia nabrała mocy prawnej.
12. Pomimo wielokrotnych monitów w protokołach komisji rewizyjnej, pracownicy biura nie mają zakresu obowiązków.
W trakcie zebrania komisji rewizyjnej 18.07.2009 stwierdzono:
1. Bilans za rok 2008 uznano za poprawny rachunkowo. Stwierdzono jednakże niedobory finansowe za rok 2008 w wysokości 364 823,33 zł plus nierozliczone zaliczki na kwotę ponad 218 000,00 złotych.
W trakcie zebrania komisji rewizyjnej 9.10.2009 stwierdzono:
1. Umowy z trenerami zagranicznymi wygasły, a zobowiązania zostały uregulowane.
2. OPO został przeniesione z ul. Wiertniczej na ul. Bokserską (zakwaterowanie), treningi prowadzone są na ul. Hawajskiej.
3. Sprawa wyżywienia nie jest załatwiona.
4. Przedstawione zostały dokumenty określające stan zadłużenia (nierozliczone zobowiązania dotyczące środków otrzymanych z ministerstwa oraz zobowiązania stanowiące koszty zarządu PZBad).
5. W zestawieniach nie uwzględniono zapłaty do PKS Racibórz oraz zapłaconej kwoty Bufet Jankowski w wysokości 3 421 zł. Zobowiązania te zostały zapłacone w trybie natychmiastowym w związku z zagrożeniem zajęcia komorniczego (PKS Racibórz) oraz wszczęcia rozmów ugodowych z Bufetem Jankowski (właściciele zgodzili się na spłatę zaległości za 2008 rok w roku 2010, pod warunkiem spłaty faktury wystawionej w 2009 roku w ratach do końca 2009 roku. W przypadku spełnienia tego zobowiązania firma Bufet Jankowski zobowiązała się, że nie podejmie działań egzekucyjnych oraz odstąpi od odsetek ustawowych, które na dzień kontroli wynosiły ok. 1 875 zł).
6. Z pozostałymi wierzycielami podjęte zostały rozmowy w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia spłat na raty oraz nienaliczania odsetek ustawowych. Na tę chwilę zagrożeniem było zobowiązanie w stosunku do Instytutu Onkologii w wysokości 15 000 zł (dotyczyło Polish Open) i Odyssey Travel, gdzie zadłużenie stanowiło kwotę ok. 56 300 zł. Obie te instytucje oczekiwały na propozycję możliwości spłaty zadłużenia.
7. Brak odzewu ze strony niektórych wierzycieli w sprawie zapłaty, braku wezwań do zapłaty, mimo długiego okresu przeterminowania i wysokich kwot zadłużenia, np. WKT Mera — zadłużenie ponad 20 000 zł. Komisja Rewizyjna stwierdziła w dalszym ciągu brak rozliczenia Polish Open 2009.
8. Brak protokołów z posiedzeń Prezydium i Zarządu.
9. Brak prawidłowej struktury Pionu Szkolenia, który aktualnie nie istniał.
10. Brak zatwierdzonego budżetu związku na rok 2009.
W dalszym ciągu komisja stanowczo domagała się:
1. Wyjaśnień dotyczących zaniechania dochodzenia w stosunku do księgowej, odpowiedzialnej za zadłużenie w ZUS.
2. Uregulowania zobowiązań finansowych dotyczących wypłat nagród zawodnikom.
W trakcie zebrania komisji rewizyjnej 19.02.2010 stwierdzono:
W wyniku kontroli finansowej Komisja postawiła wniosek o przeprowadzenie audytu zewnętrznego za rok 2008 i pierwsze półrocze roku 2009, zweryfikowania programu działania ośrodka w Warszawie w celu optymalizacji kosztów i efektów szkoleniowych.
W trakcie zebrania komisji rewizyjnej 24.04.2010 stwierdzono:
1. Bilans Związku zamknął się zyskiem na działalności 114 126,02 zł, który został przeznaczony na pokrycie strat z ostatnich dwóch lat.
2. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku wynoszą 1 468 919,67 zł na dzień 31.12.2009 r., z tego zobowiązania ZUS 982 173,37 zł, wraz z naliczonymi na koniec 2009 r. odsetkami.
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług to kwota 357 783,92 zł, zaliczki 1 518,10 zł, zaległe wynagrodzenia 6 796,80 zł oraz niewypłacone nagrody dla zawodników w kwocie 120 644,48 zł.
Zalecenia komisji w sprawie uchybień były następujące:
1. Wyjaśnić sprawy dotyczące nierozliczonych zaliczek pobranych przez byłych pracowników związku.
2. Doprowadzić do porządku i prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarkę magazynową związku.
W trakcie zebrania komisji rewizyjnej 10.02.2011 stwierdzono:
1. Polski Związek Badmintona osiągnął w 2010 roku zysk w wysokości 339 721,33 zł.
2. Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług został zredukowany z kwoty 359 302,02 zł do kwoty
51 309,49 zł, czyli o kwotę 307 992,53 zł.
3. Zobowiązanie z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń są w wysokości 548 487,45 zł (całą kwotę stanowią zaległości wobec ZUS; bieżące składki zostały uregulowane w miesiącu grudniu 2010).
4. w bilansie nie ma ujętych odsetek po stronie zobowiązań z tytułu zobowiązań budżetowych. Widnieją one w funduszu statutowym (516 191,61 zł).
5. Zobowiązania w pozycji "inne" (nagrody dla zawodników) również zostały zredukowane o kwotę 76 511,43 zł.
6. PZBad w ciągu roku kalendarzowego zredukował swoje zobowiązania o kwotę łączną 384 504,16 zł.
7. Związek posiadał również po stronie należności kwotę 151 849,63 zł (kwoty sporne jako nierozliczone kwoty pana Włostowskiego, Czerwińskiej i Węgrzyniak), które powinny być dochodzone na drodze sądowej (tak wynika z pozycji aktywów).
8. Rok 2010 był również rokiem porządkowania środków trwałych oraz zapasów (czyli powrotu do normalności).
9. Należy zauważyć fakt, że rachunek zysków i strat jest wreszcie czytelny.
10. Rozliczenie dotacji ministerialnych zostało podzielone na poszczególne pozycje kosztów.
11. Czytelne są koszty utrzymania zarządu PZBad w rozbiciu na poszczególne pozycje.
12. Wnioski na OSSM w Warszawie, Białymstoku, Słupsku, Głubczycach, Program Talent były składane przez Podkarpacki Związek Badmintona, natomiast SMS Głubczyce i SMS Płock przez Opolski Okręgowy Związek Badmintona.
Poza tymi sprawami Komisja informuje, że przeciwko Polskiemu Związkowi Badmintona toczyły się sprawy sądowe:
- Pana Marka Idzikowskiego — regulamin wynagradzania;
- Pana Bohdana Włostowskiego — regulamin wynagradzania.
Komisja zajęła się także analizą dokumentów dotyczących wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiego Związku Badmintona. Na podstawie analizy dokumentów komisja stwierdza, co następuje. Na dzień 16.10.2010 r. suma wniosków z klubów, dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiego Związku Badmintona została spełniona, biorąc pod uwagę wnioski zebrane do dnia 10.07.2010 r. oraz uzupełnione przed zarządem 16.10.2010 r. Wynosiła ona łącznie 41 wniosków poprawnych. Rozstrzygnąć więc należy, czy w dniu 16.10.2010 r. należy brać pod uwagę sumę złożonych wniosków do 10.07.2010 r., czy osobno przed każdym zarządem. Mieliśmy w tej kwestii dwie sprzeczne opinie prawne. Zdaniem komisji jest to kwestia ich interpretacji. Jednak w stowarzyszeniu, jakim jest Polski Związek Badmintona, złożenie 41 poprawnych wniosków powinno dać zarządowi dużo do myślenia w kwestii znaczenia słowa "demokracja". Komisja rewizyjna podejmie stosowne decyzje w tej kwestii przed zakończeniem zarządu w dniu 12.02.2011 r. Ważnym jest odnotowanie faktu, iż Ministerstwo Sportu wszczęło postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania władz Polskiego Związku Badmintona.
12.02.2011:
Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Badmintona przygotowała i złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie ustawowym. Po dyskusji z zarządem wstrzymano wykonanie wniosku do czasu wyjaśnienia i zakończenia postępowania administracyjnego ze strony Ministerstwa Sportu.
14.06.2011:
Komisja rewizyjna wyraziła swoje ubolewanie nad decyzją zarządu PZBad w sprawie zwołania NKZD oraz wykonania ekspertyzy prawnej w sprawie toku postępowania o zwołanie NKZD, ponieważ wniosek komisji rewizyjnej jest jednoznaczny: po zakończeniu postępowania administracyjnego przez Ministerstwo Sportu należy zwołać zjazd nadzwyczajny, celem oczyszczenia atmosfery w środowisku badmintonowym. Wydawanie państwowych pieniędzy i to wcale niemałych, na polemiczne ekspertyzy, jest co najmniej nieetyczne i nie spowoduje cofnięcia wniosku komisji rewizyjnej. Odwlekanie w czasie (odwołanie od decyzji Ministerstwa Sportu) zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu PZBad jest ze szkodą dla środowiska badmintonowego.
4.07.2011:
Komisja rewizyjna w związku z brakiem działań ze strony Zarządu Polskiego Związku Badmintona w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZBad postanowiła odwiesić swój wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów. Komisja rewizyjna wnioskowała o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów celem weryfikacji i wyborów nowych władz PZBad. Aby oczyścić atmosferę w środowisku badmintonowym celowym jest poddanie weryfikacji dotychczasowych władz PZBad, tj. zarządu z prezesem włącznie. Komisja rewizyjna uznała, że działanie obecnych władz związku doprowadziło do niepotrzebnych i nieuzasadnionych napięć w środowisku badmintonowym, co nie służy dobremu wizerunkowi polskiego badmintona, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
PODSUMOWANIE
Analizując omawiany 3-letni okres działania PZBad, komisja dostrzegła przedstawione w sprawozdaniu zarządu pozytywy, do których należy zaliczyć:
1. Bardzo dobrą organizację i bardzo dobry wynik sportowy Drużynowych Mistrzostw Europy w Badmintonie rozgrywanych w Warszawie w 2010.
2. Dobre wyniki w szeregu turniejach pary mieszanej Robert Mateusiak/ Nadieżda Zięba (bardzo wysoka lokata na światowej liście klasyfikacyjnej) oraz wyniki Przemysława Wachy w grze pojedynczej.
3. Wyprowadzenie bieżącej sytuacji finansowej do stanu, w którym w łatwy sposób można zorientować się, jak jest prowadzona działalność związku i jakie są zaległe zobowiązania. Komisja dziękuje za wykonanie tej gigantycznej pracy pani Małgorzacie Serednickiej-Wiśniewskiej.
ANALIZA STANU REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH NA X ZJEŹDZIE W 2008 R.
1. Kontynuować centralne szkolenie kadry narodowej w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników we współzawodnictwie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Mistrzostw Europy 2009-2011 (Mistrzostwa Europy Juniorów 2009 i 2011 — osiągnięto najgorsze wyniki od 1995; Mistrzostwa Europy Seniorów w 2010 — wynik gorszy niż w 2008; stała rotacja i brak jasnej koncepcji na stanowisku trenera kadry narodowej nie wpływają pozytywnie na sytuację).
2. Dążyć do rozszerzenia zasięgu badmintona w Polsce poprzez:
- objęcie wszystkich województw działaniem wojewódzkich związków badmintona (stan obecny — to tylko 10 okręgowych związków; wyraźny spadek zainteresowania w Polsce badmintonem ze strony mediów);
- zwiększenie liczby i jakości szkoleniowców poprzez organizowanie kursów instruktorskich, udział w studiach trenerskich i warsztatach szkoleniowych (nie potrafimy ocenić, jakie akcje w tym zakresie były organizowane z inicjatywy Zarządu PZBad).
3. Ostatecznie uzdrowić sytuację finansową związku poprzez:
- zdecydowane zwiększenie udziału pieniędzy spoza budżetu państwa w finansowaniu potrzeb związku poprzez pozyskanie stałych sponsorów na dobrze wynegocjowanych warunkach (komisja rewizyjna stwierdza, że związek nie posiada generalnego sponsora);
- zlikwidowanie długów publiczno-prawnych (zgodnie z przesłanymi materiałami kwota 522 462.47 zł to dług do ZUS bez odsetek, czyli razem nieco ponad 1 mln zł).
W omawianym okresie Związek, z niewiadomych powodów, nie wykorzystywał środków finansowych możliwych do otrzymania z budżetu Ministerstwa Sportu:
- na wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski;
- na wydawnictwa oraz promocję i upowszechnianie dyscypliny.
Przy realizacji tych programów nie ma wymogu przedstawiania zaświadczenia ZUS o niezaleganiu z płaceniem składek. Ze względu na zaleganie do budżetu z tytułu ZUS nie korzystano z dodatkowych środków na sport dzieci i młodzieży, sportowe wakacje, imprezy sportowe, szkolenie i promocję w tym zakresie z pieniędzy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Programy młodzież/juniorzy, talent, OSSM realizowano przez Podkarpacki Okręgowy Związek Badmintona, a finansowanie SMS-ów przez Opolski Okręgowy Związek Badmintona — taka sytuacja tworzy zawsze niezdrową atmosferę.
W TEJ SYTUACJI KOMISJA, BIORĄC POD UWAGĘ:
- nieprzestrzeganie czy nadinterpretowanie statutu przez zarząd (patrz upomnienie Ministerstwa Sportu);
- nierespektowania interesów członków związku;
- nierealizowanie zasadniczych uchwał poprzedniego walnego zjazdu (a w szczególności likwidacji długu publicznego);
- dopuszczenie do obniżenia wyników sportowych (juniorzy najgorsze wyniki od 1995) oraz braku jasnego programu szkoleniowego mającego na celu poprawienie tej sytuacji;
- nie reagowanie na pogarszanie atmosfery w środowisku badmintona;
stawia wniosek o nieprzyjęcie sprawozdania Zarządu za okres 25.10.2008-30.09.2011, niewyrażenie wotum zaufania, a więc nieudzielenie absolutorium zarządowi. Apelujemy o rzetelne przeanalizowanie dokonań obecnych władz PZBad i podjęcie odpowiednich uchwał (łącznie z wyborami nowych władz związku) na obecnym Nadzwyczajnym Zjeździe PZBad.

Fot. © Janusz Rudziński, BadmintonZone.pl

pola

© BadmintonZone.pl | zaloguj