2018-11-08
Rosyjski wariant czy ruletka?
Redakcja BadmintonZone.pl otrzymała od prezesa Lecha Szargieja pismo, w którym informuje on, że kierowany przezeń Podlaski Okręgowy Związek Badmintona przeprowadzi w Warszawie 1 grudnia 2018 roku Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Badmintona.
Pełną treść pisma przytaczamy na dole. Przypomnijmy, że zarząd PZBad niedawno odwołał (sic!) swoją wcześniejszą uchwałę o zwołaniu tego zjazdu (zob. Karkołomna wolta zarządu PZBad). W przypadku dojścia do skutku zjazdu  byłaby bardzo prawdopodobna wymiana władz związku już w połowie kadencji. Zarząd stara się udowodnić, że nie ma ku temu możliwości prawnych, argumentacja wydaje się karkołomna, ale w tej sprawie przemówią zapewne specjaliści i właściwe organy. W 2011 roku nadzwyczajny zjazd został zwołany przez ówczesny zarząd (na wniosek komisji rewizyjnej) i w jego efekcie prezes Michał Mirowski utracił władzę przed upływem kadencji. Teraz zarząd (podejmując po drodze sprzeczne decyzje) nie chce ostatecznie zwołać zjazdu.

Zwołanie zjazdu wbrew oporowi obecnego zarządu związku może prowadzić do sytuacji istniejącej przez jakiś czas w Rosji, począwszy od 2005 roku. W opozycji do Rosyjskej Federacji Badmintona (kierowanej Władimira Lifszyca) przez  powstała wtedy Narodowa Federacja Badmintona Rosji (na jej czele stanął Siergiej Szachraj). Ciała zarządzające obu federacjami rościły pretensje do reprezentowania rosyjskiego badmintona w kraju i za granicą. O ile na terenie krajowym sprawa dla starej federacji była przegrana, bo to nowa cieszyła się istotnym poparciem rządzących Rosją, to spór prawny na arenie międzynarodowej był dłuższy. Władze Międzynarodowej Federacji Badmintona (IBF), która wkrótce zmieniła nazwę na Światową Federację Badmintona (BWF), a zwłaszcza ówczesny jej wiceprezes Punch Gunalan, mający dobre kontakty z Szachrajem, poparły nową federację. Sprawa została na jej rzecz rozstrzygnięta dopiero przez sportowy trybunał arbitrażowy w Lozannie, do którego odwołały się władze starej organizacji.

Sytuacja w Rosji nie da się w pełni porównać do naszej, ale istnieją pewne podobieństwa. Zorganizowanie zjazdu przez opozycję może doprowadzić do swego rodzaju dwuwładzy i sporów, również prawnych, jak w przypadku rosyjskim. Ponadto opozycja (a zwłaszcza odsunięty od władzy dwa lata temu w wyniku przegranych wyborów poprzedni prezes PZBad Marek Krajewski) cieszy się świetnymi kontaktami z rządzącymi krajem, a stosunki obecnego prezesa Marka Zawadki z ministerstwem sportu i turystyki są fatalne. Prezes Zawadka unika od dawna BadmintonZone.pl, ale w opinii mającego lepsze z nim kontakty red. Bartosza Szafrana (portal poinformowani.pl) sprawa (opisywana w kontekście bieżącego startu Polaków w mistrzostwach świata juniorów w Kandzie) wygląda tak: Polski Związek Badmintona, który dzięki zakulisowym działaniom poprzednich władz (mających mocne poparcie polityczne wśród obecnie rządzących krajem) otrzymał w tym roku o ponad 50% mniejsze niż w 2017 wsparcie z Ministerstwa Sportu, nie był w stanie sfinansować wyjazdu. Nasi reprezentanci stają przeciwko starszym od siebie rywalom, mającym w swoich krajach daleko lepsze warunki treningów i rozwoju i rządzących rozumiejących ich potrzeby, patrzących w przyszłość, nie tylko na partykularne, krótkowzroczne potrzeby.

Rosjanom walka konkurencyjnych federacji ostatecznie specjalnie nie zaszkodziła. Jednak, jak to w rosyjskiej ruletce bywa, podobne zabawy w Polsce mogą się tym razem skończyć gorzej.

Treść pisma prezesa Lecha Szargieja:

Szanowni Państwo.

W związku z informacją, że Zarząd Polskiego Związku Badmintona nie zorganizuje Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów (mimo wniosków Komisji Rewizyjnej oraz uprawnionej liczby członków PZBad), Podlaski Okręgowy Związek Badmintona informuje, że przeprowadzi Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz wnioskiem uprawnionej liczby członków zwyczajnych Polskiego Związku Badmintona.
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów odbędzie się w terminie wcześniej ustalonym przez Zarząd PZBad tj. w dniu 01 grudnia 2018 roku, godz. 12:00 (drugi termin – godzina 12.30) w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
Informujemy również, że dla podjęcia skutecznych decyzji/uchwał podczas Zjazdu niezbędny jest udział jak największej liczby delegatów. Ponad połowa wszystkich delegatów uprawnionych do głosowania jest zdolna podjąć ważne i skuteczne decyzje w trakcie Zjazdu (między innymi także decyzje statutowe), jak to miało również miejsce podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z dnia 01 października 2011 roku. Przypominamy, że podczas NZD z 2011 roku skutecznie wybrano nowe władze Związku.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów wyznaczonego na dzień 01 grudnia 2018 roku

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej z ilości uprawnionych do głosowania.
7. Wybory do władz Polskiego Związku Badmintona.
a. Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego składu Zarządu Polskiego Związku Badmintona,
b. Głosowanie nad wyborem nowego składu Zarządu Polskiego Związku Badmintona,
c. Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego składu Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Badmintona,
d. Głosowanie nad wyborem nowego składu Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Badmintona,
8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Zamknięcie obrad Zjazdu Delegatów.

Lech Szargiej
W imieniu Zarządu
Prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Badmintona
W Białymstoku

Białystok, dnia 07.11.2018 r.


Por. też:
Karkołomna wolta zarządu PZBad.
List z podziękowaniem prezesa Lecha Szargieja.
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów — weryfikująco-wyborczy.
Urodzaj zjazdowy, ale brak delegatów.
Razem uratujmy polski badminton?
List otwarty, odpowiedź zarządu i zapowiedź zjazdu.
List otwarty Lecha Szargieja: Czy da się uratować PZBad?

Fot. © Janusz Rudziński, BadmintonZone.pl

Janusz Rudziński

© BadmintonZone.pl | zaloguj